GEZONDHEIDSATLAS ZUID-LIMBURG

Bronnen en methoden

Deze Gezondheidsatlas bevat cijfers, algemene informatie en beleidsadviezen over diverse thema’s en voor verschillende leeftijdsgroepen. Hier leest u meer over de bronnen van de cijfers en hoe u deze verantwoord kunt gebruiken.

Gezondheidsmonitors van de GGD

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd gaat over jongeren in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar. Het is een digitale vragenlijst die iedere 4 jaar afgenomen wordt op school in 2e en 4e klassen van het regulier en speciaal voortgezet onderwijs en praktijk onderwijs (rvo, vso en po). Deze monitor is voor het laatst uitgevoerd in 2021 en de respons was ca. 66%. Dit extra onderzoek 2 jaar na de laatste monitor in 2019 heeft plaatsgevonden vanwege de Coronacrisis en mede in het kader van het GOR (Gezondheidsonderzoek bij rampen). In de Gezondheidsatlas zijn alleen cijfers opgenomen uit de Gezondheidsmonitor Jeugd van rvo-leerlingen. De volgende Gezondheidsmonitor Jeugd wordt in het najaar van 2023 afgenomen. Wanneer cijfers niet zichtbaar zijn in de Gezondheidsatlas is het aantal respondenten te klein.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

De Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen is voor het laatst afgenomen in 2020. De monitor is gelijktijdig afgenomen bij volwassenen (18-64 jarigen) en ouderen (65+). De respons in 2020 was 31% bij volwassenen en 53% bij ouderen. Voor de monitor is een steekproef getrokken waarbij rekening is gehouden met de wens van gemeenten. Dit creëert een verschil in het aantal respondenten en de geografische niveaus waarop cijfers kunnen worden getoond. De volgende Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt in het najaar van 2022 afgenomen. Dit is een extra meetmoment vanwege de coronacrisis en mede in het kader van GOR (Gezondheidsonderzoek bij rampen).

Demografische verantwoording en cijfers van de Gezondheidsmonitors

De cijfers van de monitors zijn gewogen met behulp van CBS-gegevens zodat de cijfers, onafhankelijk van het aantal respondenten, representatief zijn voor de bevolking. De cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn gewogen naar geslacht, leerjaar, onderwijsniveau en stedelijkheid van de gemeente waar de leerling woont. Voor de gemeente Vaals en Gulpen-Wittem zijn in 2021 geen gewogen data beschikbaar, hiermee moet in de interpretatie van de resultaten rekening worden gehouden. Trendgrafieken zijn gewogen weergegeven voor de jaren 2015, 2019 en 2021. Voor eerdere edities van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn geen weegfactoren beschikbaar en om die reden zijn die gegevens ook niet meer weergegeven in de trends. De cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, huishoudgrootte, etniciteit, inkomen en gemeente.

Wanneer cijfers niet zichtbaar zijn in de gezondheidsatlas kan het zijn dat deze informatie niet beschikbaar is of dat het aantal respondenten te klein was. Als de cijfers gebaseerd worden op een klein aantal respondenten kan dit sneller leiden tot toevallige uitschieters. Daarom is binnen de Gezondheidsatlas gekozen om cijfers gebaseerd op minder dan 50 respondenten niet te laten zien. En bij Jeugd worden cijfers gebaseerd op minder dan 30 respondenten niet gepresenteerd.

De relatie tussen opleidingsniveau en een bepaald gezondheidsthema kan iets vertekend zijn door de leeftijdsverdeling in de groepen. Zo zijn oudere mensen vaker laag opgeleid en is de gemiddelde leeftijd van de groep laag opgeleiden vaak iets hoger. Dit kan in sommige gevallen zorgen voor een versterkt verschil tussen hoog en laag opgeleiden. Als u aan de slag gaat met de cijfers kan het daarom verstandig zijn de GGD om advies te vragen bij de interpretatie van de cijfers.

Profielen

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 van de GGD Zuid Limburg vormt de basis voor de cijfers in de wijkprofielen. Enkele achtergrondkenmerken van de wijk zijn afkomstig van CBS StatLine (peildatum 1 jan. 2021).

Voor bepaalde wijken is de steekproef opgehoogd om voldoende respondenten te hebben om cijfers op wijkniveau te kunnen presenteren. Voor andere wijken is de steekproef niet opgehoogd maar bleek de respons toch voldoende hoog te zijn (> 50 waarnemingen). Doordat de aantallen kleiner zijn dan bij de steekproefeenheden, is de onzekerheidsmarge iets groter. Het advies is daarom voorzichtiger te zijn met het trekken van conclusies op basis van deze cijfers. De GGD Zuid Limburg vindt deze cijfers voldoende bruikbaar om een beeld te schetsen van de gezondheidssituatie van de wijk.

Vraag de GGD om advies bij de interpretatie van de cijfers als u met een wijkprofiel aan de slag wilt gaan.

JEUGD VOLWASSENEN PROFIELEN PUBLICATIES A-Z LIJST CONTACT