Gemeenten kunnen bijdragen aan het versterken van het netwerk rondom jonge mantelzorgers. Door de gezinssituatie van zorgvragers in kaart te brengen via WMO-medewerkers en buurtteams kunnen jonge mantelzorgers tijdig gesignaleerd en ondersteund, dan wel doorverwezen worden.

Zelfredzaamheid

Naarmate kinderen ouder worden, gaan zij steeds meer hun eigen leven leiden. Het is belangrijk dat zij opgroeien tot zelfstandige volwassenen die niet alleen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf en hun daden, maar ook in staat zijn rekening te houden met anderen en zelfredzaam te zijn. Hieronder is informatie opgenomen over omgaan met geld en weerbaarheid.

Selecteer het thema en het bijbehorende subthema:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Gemeente

Trends

Geografische vergelijking
13-16 jarigen in 2015

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 13-16 jarigen GGD Zuid Limburg 2015

Verschil tussen leeftijdsgroepen in 2015

Verschil tussen jongens en meisjes in 2015

Verschil tussen opleidingsniveau's in 2015

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 13-16 jarigen GGD Zuid Limburg 2015

Weerbaarheid

Weerbaarheid is een breed begrip. Het is nauw verwant aan het begrip veerkracht, dat staat voor opgewassen zijn tegen of om kunnen gaan met tegenslagen en moeilijke omstandigheden. In onderstaande context gaat weerbaarheid over ‘nee kunnen zeggen tegen ongewenste (groeps)druk en/of verleidingen die aanzetten of uitnodigen tot ongezond of riskant gedrag’ (Wijga, 2013).

Meeste jongeren zijn weerbaar

De meeste jongeren zijn weerbaar en er zijn geen grote verschillen tussen tweede- en vierdeklassers en tussen de onderwijsniveaus. Wel zijn meisjes vaker onvoldoende weerbaar dan jongens. Jongeren is gevraagd in hoeverre ze het eens of oneens waren met acht stellingen zoals ‘ik laat mij makkelijk overhalen om dingen te doen die ik niet wil’, ‘ik doe alleen maar dingen die ik zelf echt wil’ of ‘ik kom voor mezelf op als iemand mij uitscheldt, beledigt of bedreigt’. Op grond van de antwoorden is een totaalscore berekend.

Geografische verschillen

Vergeleken met de jongeren in heel Nederland, zijn meer jongeren in Zuid-Limburg onvoldoende weerbaar (7,1% vs. 8,8%). Tussen de Zuid-Limburgse gemeenten varieert het percentage onvoldoende weerbare jongeren van 3,4% tot 10%.

Omgaan met geld

Het is belangrijk dat jongeren leren omgaan met geld, zodat zij later op eigen benen kunnen staan en de kans op financiële problemen verkleind wordt. Volwassenen die als kind niet van hun ouders geleerd hebben goed met geld om te gaan, hebben twee keer zo vaak betalingsachterstanden. Betalingsproblemen komen bij deze volwassenen maar liefst drie keer zo vaak voor (Van der Schors, 2016).

Jongeren is gevraagd of ze het eens of oneens zijn met stellingen als ‘Als ik geld heb, geef ik het direct uit’, ‘Als ik wat geld krijg, denk ik meteen aan wat ik daarvan kan kopen’, ‘Ik vind het leuk om veel spullen te kopen’ of ‘Ik vind het moeilijk om te sparen’. Daarnaast is de vraag gesteld of ze geld te kort komen en op welke manieren ze proberen dit probleem op te lossen.

Ongeveer een kwart van de jongeren in Zuid-Limburg gaat impulsief met geld om en zoekt een niet-constructieve oplossing voor geldtekort. Bijna 42% van de jongeren komt wel eens geld te kort. Voornamelijk jongeren die een lager opleidingsniveau volgen en meisjes gaan impulsief met geld om en zoeken een niet-constructieve oplossing voor geld tekort, zoals geld lenen of in het rood staan op de betaalrekening.

Geografische verschillen

Hoe jongeren met geld omgaan, verschilt per gemeente. Het percentage jongeren dat impulsief met geld omgaat, varieert van 14% tot iets meer dan 28%. Ongeveer dezelfde range is te zien voor het gebruiken van niet-constructieve oplossingen voor geldtekort (14,7%-29,2%) en geld te kort komen (26,7%-50,9%).