Gemeenten kunnen bijdragen aan het versterken van het netwerk rondom jonge mantelzorgers. Door de gezinssituatie van zorgvragers in kaart te brengen via WMO-medewerkers en buurtteams kunnen jonge mantelzorgers tijdig gesignaleerd en ondersteund, dan wel doorverwezen worden.

Onderwijs

Een startkwalificatie is onmisbaar voor een goede uitgangspositie in de maatschappij. Schoolverzuim is een voorspeller voor het voortijdig verlaten van de school. Hieronder is informatie opgenomen over schoolverzuim door ziekte en door spijbelen. Ook wordt inzicht gegeven in het pestgedrag op school, via internet en mobiele telefoon. Pesten en gepest worden kan leiden tot psychosociale en lichamelijke gezondheidsklachten die op hun beurt kunnen leiden tot schoolverzuim en schooluitval.

Selecteer het thema en het bijbehorende subthema:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Gemeente

Trends

Geografische vergelijking
13-16 jarigen in 2015

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 13-16 jarigen GGD Zuid Limburg 2015

Verschil tussen leeftijdsgroepen in 2015

Verschil tussen jongens en meisjes in 2015

Verschil tussen opleidingsniveau's in 2015

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 13-16 jarigen GGD Zuid Limburg 2015

Pesten

Pesten en gepest worden is geassocieerd met een verhoogde kans op zowel psychosociale als lichamelijke gezondheidsklachten (Due et al., 2005; Sourander et al., 2007). Deze gezondheidsklachten manifesteren zich al meteen op jeugdige leeftijd, maar pesten en gepest worden voorspelt ook een slechtere psychosociale gezondheid op volwassen leeftijd.

1 op de 10 jongeren wel eens gepest

Eén op de 10 jongeren (klas 2 en klas 4 voortgezet onderwijs) geeft aan dat hij/zij in de afgelopen 3 maanden wel eens is gepest. Ongeveer een derde hiervan (3,3%) wordt structureel gepest, dat wil zeggen één of meerdere keren per week. Voorbeelden van pesten zijn roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Meisjes worden vaker gepest dan jongens. Het percentage pesten neemt af naarmate  jongeren een hoger opleidingsniveau volgen.

Jongens pesten vaker dan meisjes

Ongeveer 8% van de jongeren (klas 2 en klas 4 voortgezet onderwijs) heeft in de afgelopen 3 maanden wel eens zelf iemand gepest. Bijna 2% deed dit structureel (1 of meerdere keren per week). Jongens pesten 3 keer vaker dan meisjes. Het pesten van anderen komt vaker voor onder de vierdeklassers en naarmate een lager opleidingsniveau wordt gevolgd.

1 op 20 jongeren gepest via internet

Ongeveer 1 op de 20 jongeren (klas 2 en klas 4 voortgezet onderwijs) zegt dat ze in de afgelopen 3 maanden wel eens via internet zijn gepest (cyberpesten). Bij ongeveer 1% gebeurde dit structureel (1 of meerdere keren per week). Ongeveer dezelfde percentages gelden voor het zelf pesten via internet. Als jongeren een lager opleidingsniveau volgen, komt zelf pesten en gepest worden via internet vaker voor. Jongens pesten anderen vaker via internet dan meisjes. Tweedeklassers worden vaker via internet gepest dan vierdeklassers.

Geografische verschillen

Er is nauwelijks verschil tussen Zuid-Limburgse jongeren en jongeren van heel Nederland als het gaat over pesten en gepest worden. Binnen Zuid-Limburg zijn de verschillen tussen de gemeenten echter groot. Het laagste percentage wekelijks gepest worden is 1,2% en in de gemeente met het hoogste percentage ligt dit op 4,3%. De range voor wekelijks anderen pesten varieert van 0% tot 2,4%.

Schoolverzuim

Voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar geldt volledige leerplicht en voor jongeren van 16 tot en met 18 jaar een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Wanneer een leerplichtige zonder geldige reden afwezig is, is sprake van ongeoorloofd verzuim. Verzuim is vaak een gevolg van gezondheidsklachten of problemen in de sociale omgeving. Regelmatig verzuim kan een voorbode zijn van vroegtijdig schoolverlaten.

Schoolverzuim door ziekte meestal van korte duur

Het schoolverzuim door ziekte bij leerlingen uit klas twee en vier van het voortgezet onderwijs is vrij hoog, maar duurt meestal kort. Ongeveer 40% van de jongeren gaf aan in de afgelopen vier schoolweken 1 of meer schooldagen ziek thuis te zijn geweest; bij de meesten van hen ging het om 1 tot 3 dagen. In totaal 7% van de leerlingen was meer dan 3 dagen ziek thuis. Het ziekteverzuim is iets hoger bij meisjes dan bij jongens, maar er is geen verschil tussen klas twee en klas vier. Ziekteverzuim neemt af naarmate het opleidingsniveau stijgt.

Spijbelen vooral in hogere klassen

Bijna 1 op de 10 leerlingen heeft in de afgelopen vier schoolweken 1 of meer lesuren gespijbeld, waarbij leerlingen in klas vier twee keer zo vaak spijbelen als leerlingen in klas twee (12,6% versus 6,7%). Het aantal jongeren dat 3 of meer lesuren heeft gespijbeld in de afgelopen vier schoolweken is lager: ongeveer 4%. Het verzuimen van 3 of meer lesuren door spijbelen komt vaker voor naarmate het opleidingsniveau daalt.

Geografische verschillen

Het schoolverzuim onder de Zuid-Limburgse jongeren is nagenoeg gelijk aan het schoolverzuim van leeftijdsgenoten in heel Nederland. Tussen de Zuid-Limburgse gemeenten zijn er wel grote verschillen waarneembaar. Het percentage jongeren dat spijbelt, varieert van bijna 2% in de gemeente met het laagste percentage tot 12% in de gemeente met het hoogste percentage. Voor wat ziekteverzuim betreft liggen de meeste percentages tussen 30% en 43%. Er zijn wel enkele gemeenten met lagere percentages ziekteverzuim (tussen 20% en 24%).