Gemeenten kunnen bijdragen aan het versterken van het netwerk rondom jonge mantelzorgers. Door de gezinssituatie van zorgvragers in kaart te brengen via WMO-medewerkers en buurtteams kunnen jonge mantelzorgers tijdig gesignaleerd en ondersteund, dan wel doorverwezen worden.

Demografie

Sociaal-demografische kenmerken, zoals herkomstgroepering, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, klas en geslacht hangen samen met gezondheid en leefstijl. Hieronder is informatie opgenomen over het aantal jongens en meisjes in Zuid-Limburg en hun herkomstgroepering. Tevens wordt inzicht gegeven in aantallen kinderen in de 2e en 4e klas voortgezet onderwijs, hun opleidingsniveau, gezinssamenstelling en het al dan niet hebben van gescheiden ouders.

Selecteer het thema en het bijbehorende subthema:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Gemeente

Trends

Geografische vergelijking
13-16 jarigen in 2015

Verschil tussen leeftijdsgroepen in 2015

Verschil tussen jongens en meisjes in 2015

Verschil tussen opleidingsniveau's in 2015

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 13-16 jarigen GGD Zuid Limburg 2015

Demografie

Op 1 januari 2016 woonden in Zuid-Limburg 148.054 jongeren in de leeftijd van 0 tot 25 jaar. 15,6% van deze groep is 0-4 jaar oud, 16,5% 5-9 jaar, 18,9% 10-14 jaar, 22,5% 15-19 jaar en 26,5% is 20-24 jaar (CBS, 2016) oud. De afgelopen tien jaar daalde het aantal jongeren in Zuid-Limburg (krimpregio). De verwachting is dat de komende jaren de populatie 0- tot 25-jarigen verder zal afnemen tot een omvang van circa 135.000 in 2020 (Etil, 2011).

De Gezondheidsatlas Jeugd Zuid-Limburg beschrijft de demografie van 8.460 leerlingen* die de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 hebben ingevuld.

Geslacht

De Gezondheidsmonitor Jeugd is ingevuld door 49,3% jongens en 50,7% meisjes.  Op 1 januari 2016 was de verdeling 13-16 jarige jongens en meisjes in Zuid-Limburg respectievelijk 51,0% en 49,0% (CBS, 2016).

Opleidingsniveau

De verdeling qua opleidingsniveau onder de leerlingen die de Gezondheidsmonitor Jeugd hebben ingevuld in Zuid-Limburg is als volgt: 43,6% is vmbo-leerling, 54,3% is  havo/vwo-leerling en 2,1% vso-leerling*. In het schooljaar 2014/2015 volgde in Zuid-Limburg 47,9% van de 2e- en 4e klassers het vmbo en 52,1% havo/vwo (CBS, 2015**).

Er is een weegfactor gebruikt om te corrigeren voor de verschillen in geslacht en opleidingsniveau tussen de jongeren die deelgenomen hebben aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en het totaal aantal jongeren in Zuid-Limburg.

Herkomstgroepering

Qua herkomstgroepering zijn de Zuid-Limburgse leerlingen die de Gezondheidsmonitor Jeugd hebben ingevuld als volgt verdeeld: 80,4% is autochtoon, 10,0% is westers allochtoon en 9,6% is niet-westers allochtoon. Op 1 januari 2016 was de verdeling qua herkomstgroepering onder 10- tot 20-jarigen in Zuid-Limburg 77,7% autochtoon, 12,4% westers allochtoon en 10,1% niet-westers allochtoon (CBS, 2016).

Gezinssamenstelling

In Zuid-Limburg komen ca. 1,5% meer scheidingen voor dan gemiddeld in Nederland (CBS, 2013). Steeds minder jongeren wonen in een gezin met beide ouders. Het percentage 13-16 jarigen dat bij beide ouders woont is tussen 2005 en 2015 gedaald van 78,9% naar 70,8%. Bijna 29% van de jongeren gaf in 2015 aan dat zijn/haar ouders gescheiden zijn. Bijna 12% woonde in 2015 in een éénoudergezin. Het percentage 13-16 jarige jongeren dat in een éénoudergezin woont, is nagenoeg niet veranderd tussen 2005 en 2015 en ligt tussen 11% en 13%.

Opvallend is dat het percentage co-ouders (als gezinsvorm voor de jongeren) door de jaren heen is toegenomen van 1% in 2005 naar 8% in 2015. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder jongeren in een éénoudergezin wonen of gescheiden ouders hebben.
* De gezondheidsatlas bevat gegevens van leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs. De cijfers zijn, m.u.v. de trends, gewogen naar geslacht, leerjaar, onderwijsniveau en stedelijkheid van de gemeente waar de leerling woont. Omdat voor eerdere edities van de Gezondheidsmonitor Jeugd geen weegfactoren zijn aangemaakt, zijn de cijfers in de trendgrafieken niet gewogen. Omdat het vooralsnog niet mogelijk was om een weegfactor voor vso-leerlingen aan te maken, is deze groep leerlingen wel meegenomen in de trendgrafieken, echter niet in de overige cijfers in de Gezondheidsatlas. Gegevens over vso-leerlingen zijn wel op aanvraag beschikbaar.

** Vso-leerlingen zijn in deze percentages niet meegenomen.